blaadjes

Waarom biologisch?

Gezonde voeding is om gezond en fit te blijven. Echter heeft de hedendaagse voeding dikwijls sporen van bestrijdingsmiddelen in zich opgenomen en bij productie van makkelijk te bereiden voedsel wordt heel veel gebruik gemaakt van toevoegingen zoals de zogeheten E-nummers. Er is vrijwel geen etiket te vinden waarop “geen” toevoegingen op staan. Bovendien heeft de manier waarop voedsel wordt geproduceerd een enorm impact op veel facetten van onze samenleving.

Niet-duurzame en industriële landbouw is de grootste aanjager van biodiversiteit en habitatverlies, en het draagt bij aan klimaatverandering, verontreiniging van de bodem en zo ook het waterschap, oneerlijke behandeling van werknemers, bedreiging van het levensonderhoud op het platteland en voedsel- en voedingszekerheid.

De biologische producent speelt aldus een tweeledige rol in de samenleving, enerzijds als leverancier aan een specifieke markt die inspeelt op de vraag van de consument naar biologische producten en anderzijds als leverancier van geschikte goederen die bijdragen aan de bescherming van het milieu.

Wet- en regelgeving neemt terecht toe, waarbij de eisen strenger worden. Toepassen en implementeren van deze veranderingen behoeft daardoor veel meer aandacht. Als onderneming gericht op biologisch produceren en voorstander van een gezonde levensstijl anticiperen wij hierop en maken wij gebruik van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid van het milieu, volksgezondheid, Fair Trade en dierenwelzijn.

Europa heeft een keurmerk (het groene blad logo) dat verplicht op product verpakkingen van de in Europa geproduceerde producten moet zijn aangebracht. Dit geldt overigens niet voor biologische producten die in het buitenland zijn geproduceerd, hoewel de Europese producent er vrij in is om deze logo wel of niet te op de producten te gebruiken. Kenmerkend voor Nederland is het zogeheten NL-Bio-01 code dat het groene logo vergezeld.

Is uw onderneming deels of volledig voorstander en liefhebber van de natuur, inbegrepen dier en milieu? Dan is de keus voor onze biologische producten uiteraard een logisch gevolg. Bij de productie van biologisch voedsel wordt namelijk steeds meer rekening gehouden met de omgeving. Kies je voor biologisch eten en drinken, dan kies je dus voor beter leven. Steeds meer mensen proberen gezond en bewust te leven en daarbij hoort ook biologische voeding. Verder onderin op dit pagina vindt u vier redenen of principes waarom biologische voeding een stap in de goede richting is.

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)

Als lid van IFOAM positioneert Biotinella zich in het segment duurzaam ondernemen omdat het belang van een evenwichtig ecosysteem en biodiversiteit steeds duidelijker en belangrijker wordt.

Het staat onomstotelijk vast dat de jaren die aanbreken het milieu en aspecten daaromheen onderhevig zullen zijn aan drastische veranderingen. Een van deze veranderingen zullen wij zeker terugzien in de manier waarop voedsel zal worden geproduceerd. Vrijwel over de gehele wereld wordt men namelijk langzamerhand bewust van dit proces. Zo schieten er de afgelopen jaren Europese overkoepelende organisaties voor biologische voeding en landbouw uit de grond.

Men gaat in deze uit van het principe van gezondheid dat ook terug te zien is in het stikstofprobleem. Dit principe wijst erop dat de gezondheid van individuen en gemeenschappen niet los kan worden gezien van de gezondheid van ecosystemen – gezonde bodems produceren gezonde gewassen die de gezondheid van dieren en mensen bevorderen.

De huidige ontwikkelingen rondom het aspect “milieu” zullen drastische veranderingen met zich meebrengen. Dit is een vrij evident gegeven, zeker als men ziet dat met ingaande van 2021 de nieuwe VERORDENING (EU) 2018/848 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van kracht is. Daarmee wordt het bestaansrecht van het IFAOM benadrukt.

IFOAM Organics Europe  https://www.organicseurope.bio/ is de Europese overkoepelende organisatie voor biologische voeding en landbouw. Ze pleiten voor de adoptie van ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde systemen op basis van de vier principes van biologische landbouw: gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg.

Met meer dan 200 aangesloten organisaties beslaat het werk van IFOAM Organics Europe de hele biologische voedselketen en daarbuiten: van boeren en verwerkers, detailhandelaren, certificeerders, adviseurs, handelaren en onderzoekers tot milieu- en consumentenbelangenorganisaties.

foam making Europe more organic - eu group

De vier principes van biologisch produceren

De principes van gezondheid, eerlijkheid, ecologie en zorg zijn de wortels van waaruit biologische landbouw groeit en zich ontwikkelt. Ze drukken de bijdrage uit die biologische landbouw kan leveren aan de wereld, en een visie om alle landbouw in een mondiale context te verbeteren.

Samengesteld als onderling verbonden ethische principes om de organische beweging te inspireren – in al zijn diversiteit sturen ze onze ontwikkeling van posities, programma’s en normen.

gezondheid icoon
icoon High Five
icoon met mensjes en hartje
icoon met bomen hertje
gezondheid icoon
icoon met mensjes en hartje
icoon met bomen hertje
icoon High Five

Het principe van gezondheid

Dit principe wijst erop dat de gezondheid van individuen en gemeenschappen niet los kan worden gezien van de gezondheid van ecosystemen. Gezonde bodems produceren gezonde gewassen die gezondheid van mensen en dieren bevorderen.

Gezondheid is de heelheid en integriteit van levende systemen. Het is niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar het in stand houden van fysiek, mentaal, sociaal en ecologisch welzijn. Immuniteit, veerkracht en regeneratie zijn sleutelkenmerken van gezondheid.

De rol van biologische landbouw, of het nu gaat om landbouw, verwerking, distributie of consumptie, is het ondersteunen en verbeteren van de gezondheid van ecosystemen en organismen, van de kleinste in de bodem tot de mens.

In het bijzonder is biologische landbouw bedoeld om hoogwaardige, voedzame voeding te produceren die bijdraagt ​​aan preventieve gezondheidszorg en welzijn. Daarom moet het gebruik van meststoffen, pesticiden, diergeneesmiddelen en voedseladditieven die nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben, worden vermeden.

Het principe van ecologie

Biologische landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen cycli. Ermee werken, ze navolgen en helpen deze in stand te houden.

Dit principe verankert biologische landbouw in levende ecologische systemen. Het stelt dat de productie gebaseerd moet zijn op ecologische processen en recycling.

Voeding en welzijn worden bereikt door de ecologie van de specifieke productieomgeving. Bij gewassen is dit bijvoorbeeld de levende grond; voor dieren is het boerderijecosysteem; voor vissen en mariene organismen, het aquatisch milieu.

Biologische landbouw, pastorale en wilde oogstsystemen moeten passen bij de cycli en ecologische balansen in de natuur. Deze cycli zijn universeel, maar hun werking is locatie specifiek. Het biologische beheer moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden, ecologie, cultuur en schaal. De input moet worden verminderd door hergebruik, recycling en efficiënt beheer van materialen en energie om de milieukwaliteit te behouden en te verbeteren en hulpbronnen te sparen.

Biologische landbouw moet een ecologisch evenwicht bereiken door het ontwerpen van landbouwsystemen, het creëren van Habitats en het in stand houden van genetische en agrarische diversiteit. Degenen die biologische producten produceren, verwerken, verhandelen of consumeren, moeten de gemeenschappelijke omgeving beschermen en ten goede komen, met inbegrip van landschappen, klimaat, Habitats, biodiversiteit, lucht en water.

Het principe van eerlijkheid

Biologische landbouw moet voortbouwen op relaties dat eerlijkheid garanderen met betrekking tot de gemeenschappelijke omgeving en levenskansen.

Eerlijkheid wordt gekenmerkt door gelijkheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap van de gedeelde wereld, zowel tussen mensen onderling als in hun relaties met andere levende wezens.

Dit principe benadrukt dat degenen die bij de biologische landbouw betrokken zijn, menselijke relaties moeten aangaan op een manier die eerlijkheid garandeert op alle niveaus en naar alle partijen – boeren, arbeiders, verwerkers, distributeurs, handelaren en consumenten. Biologische landbouw moet alle betrokkenen een goede levenskwaliteit bieden en bijdragen aan voedselsoevereiniteit en armoedebestrijding. Het doel is om voldoende voedsel en andere producten van goede kwaliteit te produceren.

Dit principe houdt in dat dieren de omstandigheden en kansen van het leven moeten krijgen die in overeenstemming zijn met hun fysiologie, natuurlijk gedrag en welzijn.

Natuurlijke en ecologische hulpbronnen die worden gebruikt voor productie en consumptie, moeten worden beheerd op een manier die sociaal en ecologisch verantwoord is en die voor toekomstige generaties in vertrouwen moet worden gehouden. Eerlijkheid vereist systemen van productie, distributie en handel die open en rechtvaardig zijn en rekening houden met reële ecologische en sociale kosten.

Het principe van zorg

Biologische landbouw moet op voorzorg en verantwoordelijke wijze worden beheerd om de gezondheid en het welzijn van huidige en toekomstige generaties en het milieu te beschermen.

Biologische landbouw is een levend en dynamisch systeem dat reageert op interne en externe eisen en omstandigheden.

Beoefenaars van biologische landbouw kunnen de efficiëntie verhogen en de productiviteit verhogen, maar dit mag niet het risico lopen de gezondheid en het welzijn in gevaar te brengen. Daarom moeten nieuwe technologieën worden beoordeeld en bestaande methoden worden herzien. Gezien het onvolledige begrip van ecosystemen en landbouw, is voorzichtigheid geboden.

Dit principe stelt dat voorzorg en verantwoordelijkheid de belangrijkste aandachtspunten zijn bij management, ontwikkeling en technologiekeuzes in de biologische landbouw.

Wetenschap is nodig om ervoor te zorgen dat biologische landbouw gezond, veilig en ecologisch verantwoord is. Wetenschappelijke kennis alleen is echter niet voldoende. Praktische ervaring, opgebouwde wijsheid en traditionele en inheemse kennis bieden valide oplossingen, getest door de tijd.

Biologische landbouw moet aanzienlijke risico’s voorkomen door geschikte technologieën toe te passen en onvoorspelbare technologieën, zoals genetische manipulatie, af te wijzen. Beslissingen moeten de waarden en behoeften weerspiegelen van alle betrokkenen, via transparante en participatieve processen.

biologische boom die water krijgt
biologische boom die water krijgt
Go top