ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BIOTINELLA IMPORT EXPORT

Tot stand gekomen op 22 januari 2021.

1. ALGEMEEN/DEFINITIES

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”) wordt onder de volgende termen verstaan:

 1. 1.1  Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.
 2. 1.2  Biotinella Import Export (hierna te noemen “Biotinella”): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Biotinella is een onderneming gericht op de verkoop van biologische Producten, afkomstig uit het buitenland. Biotinella is gevestigd aan Rietgorsstraat 16, 2496 ML te Den Haag en ingeschreven bijde KvK onder nummer 81552963.
 3. 1.3  Wederpartij: iedere natuurlijke (Consument) of rechtspersoon (Bedrijf) diemet Biotinella een Overeenkomst sluit strekkende tot de levering van Producten, dan wel over het sluiten daarvan met Biotinella in onderhandeling treedt, dan wel daartoe aanbiedingen van Biotinella ontvangt en in het kader van voorgaande handelingen deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard;
 4. 1.4  Producten: alle zaken, waaronder te verstaan eindproducten en halffabricaten, die door Biotinella aan de Wederpartij zijn verkocht en worden geleverd;
 5. 1.5  Aanbieding: een door Biotinella aan de Wederpartij gerichte uitnodiging tot het plaatsen van een Order;
 6. 1.6  Order: iedere aanvraag van de Wederpartij gericht aan Biotinella, in welke vorm dan ook, gericht op de koop van Producten. De Order wordt hierna ook wel de “Overeenkomst” genoemd.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. 2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Biotinella in de uitoefening van haar bedrijf gesloten Overeenkomsten, op haar aanbiedingen, onderhandelingen en correspondentie gericht op het tot stand komen van Overeenkomsten en op al haar handelingen en werkzaamheden die in het kader van de uitoefening van haar bedrijf worden verricht.
 2. 2.2  Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. 2.3  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. 2.4  Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Biotinella en Wederpartij zijn gehouden nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 5. 2.5  In het geval Biotinella afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Biotinella het recht verliest om naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 6. 2.6  In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

3. AANBIEDINGEN

 1. 3.1  Alle aanbiedingen van Biotinella zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. De aanbieding vervalt wanneer die termijn is verstreken. Alle aanbiedingen gelden slechts als een uitnodiging aan de Wederpartij tot het plaatsen van een Order.
 2. 3.2  Het plaatsen van een Order en de acceptatie van een aanbieding door de Wederpartij dient schriftelijk plaats te vinden, door middel van een kennisgeving aan Biotinella. Een geplaatste Order of een acceptatie van een aanbieding geldt als onherroepelijk op het moment dat Biotinella de Order of acceptatie heeft aanvaard.
 3. 3.3  Alle bij een aanbieding getoonde of verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en andere informatie en gegevens geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden Producten. Afwijkingen van de voormelde informatie en gegevens, die geen wezenlijke wijziging in de technische en/of uiterlijke kenmerken van de Producten met zich meebrengen, kunnen geen aanleiding vormen tot een vordering tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 4. 3.4  Alle aanbiedingen gelden niet voor toekomstige Orders.
 5. 3.5  Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 6. 3.6  Biotinella kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien deWederpartij -naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen- had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. 3.7  Indien de acceptatie van de aanbieding afwijkt van het aanbod dat gedaan is in de aanbieding, is Biotinella niet gebonden aan haar aanbieding. Er is dan geen Overeenkomst tot stand gekomen.

4. TOTSTANDKOMING EN DUUR OVEREENKOMST

 1. 4.1  Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Biotinella tot stand nadat Biotinella een Order van of een acceptatie van een aanbieding door de Wederpartij schriftelijk (bijvoorbeeld via de e-mail of een bericht) heeft bevestigd (Biotinella zal de Wederpartij daarvan een opdrachtbevestiging versturen), dan wel op het moment dat Biotinella met de uitvoering van de Order is begonnen.
 2. 4.2  De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. 4.3  De Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd: voor de (ver)koop van de Producten. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat Biotinella de Producten overeenkomstig de Overeenkomst heeft geleverd en de Wederpartij de Prijs overeenkomstig de Overeenkomst heeft betaald.
 4. 4.4  Indien Biotinella op verzoek van de Wederpartij enige prestatie verricht voordat er een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal de Wederpartij Biotinella hiervoor betalen conform de dan bij Biotinella geldende Prijzen.
 5. 4.5  Biotinella behoudt zich het recht voor om Orders of acceptaties van de aanbiedingen van de Wederpartij, die afwijken van de inhoud van de aanbieding van Biotinella, zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 6. 4.6  Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door (personeel van) Biotinella, verkopers, vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen, die zijn gemaakt/gedaan na het sluiten van de Overeenkomst (zoals bedoeld in artikel 4.1) binden Biotinella slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

4.7 De Wederpartij laat Biotinella de vrije hand om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

5. BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. 5.1  De Wederpartij heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen binnen 12 uur na het sluiten van de Overeenkomst (nadat de Wederpartij een Order heeft geplaatst of nadat de Wederpartij de aanbieding heeft aanvaard).
 2. 5.2  Bij tijdige beëindiging van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 5.1, is de Wederpartij geen kosten verschuldigd
 3. 5.3  In het geval de Wederpartij de Overeenkomst niet tijdig heeft beëindigd, is het niet mogelijk om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, maar gelden de hieronder genoemde Prijzen:
  – Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen 12 uur en 24 uur na het sluiten van de Overeenkomst is de Wederpartij 25% van de Prijs verschuldigd;- Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen 24 uur en 48 uur na het sluiten van de Overeenkomst is de Wederpartij 50% van de Prijs verschuldigd;
  – Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen 2 en 3 dagen na het sluiten van de Overeenkomst is de Wederpartij 75% van de Prijs verschuldigd;- Bij beëindiging van de Overeenkomst na 3 dagen na het sluiten van de Overeenkomst is de Wederpartij de volledige Prijs verschuldigd.
 4. 5.4  Het moment waarop de Wederpartij Biotinella schriftelijk (bijvoorbeeld via de e-mail of via een bericht) op de hoogte stelt van zijn/haar wens om de Overeenkomst te beëindigen, wordt dit moment gezien als het moment van beëindiging. Bij een telefonische mededeling dient de Wederpartij alsnog eenschriftelijke bevestiging van zijn/haar wens tot beëindiging in te dienen.

6. WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. 6.1  In het geval tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen (bijvoorbeeld de plaats van levering, de datum van betaling, de hoeveelheid Producten of andere onderwerpen van de Overeenkomst), stelt Biotinella de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst, waarbij ook de oorspronkelijk overeengekomen Prijs kan worden aangepast.
 2. 6.2  Biotinella is gerechtigd om bij een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst aanvullende kosten in rekening te brengen bij de Wederpartij. Biotinella mag geen aanvullende kosten in rekening brengen indien de aanvulling of de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan Biotinella kunnen worden toegerekend.
 3. 6.3  Aanvullingen of wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze aanvullingen of wijzigingen schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen in een afzonderlijk document.

7. PRIJZEN

7.1 Voor de verkoop en de levering van de Producten aan de Wederpartij ontvangt Biotinella een financiële vergoeding, de “Prijs”.

7.2 De door Biotinella opgegeven Prijzen zijn exclusief btw, invoerrechten en andere belastingen en heffingen van overheidswege, tenzij anders is overeengekomen.

 1. 7.3  De Prijzen zijn exclusief de kosten van emballage, in- en uitlading, transport, verzekering en verzending/bezorging van de Producten, ook wanneer het retourzendingen betreft.
 2. 7.4  In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Biotinella gerechtigd om de verhoging aan Wederpartij door te berekenen in de Prijs, ook in het geval de Prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Biotinella het voornemen heeft om de Prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan op de hoogte.
 3. 7.5  Artikel 7.4 geldt ook ten aanzien van Overeenkomsten die door Biotinella in gedeelten worden uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten welke op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostprijsfactoren nog niet geleverd of uitgevoerd waren.
 4. 7.6  Alle kosten die voortvloeien uit aanvullingen en/of wijzigingen van een Order door of namens Wederpartij komen geheel voor rekening van Wederpartij.
 5. 7.7  Van alle bijkomende kosten zal Biotinella tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

8. BETALING, RENTE, KOSTEN EN INCASSOKOSTEN

 1. 8.1  Betaling van de facturen van Biotinella dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de datum waarop de factuur is verstuurd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. 8.2  Alle betalingen dienen zonder enige korting, inhouding aftrek, verrekening of tegenvordering op een door Biotinella aan te wijzen bankrekening of ten kantore van Biotinella plaats te vinden. De Wederpartij heeft nimmer het recht zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet als hij/zij bewaren heeft tegen de hoogte van de factuur.
 3. 8.3  Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Biotinella zonder ingebrekestelling het recht om de Wederpartij vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. 8.4  Biotinella behoudt zich het recht voor of in geval van niet-tijdige betaling 10% van het factuurbedrag in rekening te brengen ter delving van haar administratie- en incassokosten, met een minimum van € 250.00, -.
 5. 8.5  Biotinella is te allen tijde gerechtigd om een voorschot, vooruitbetaling, tussentijdse betaling of een naar haar oordeel deugdelijke zekerheid van de Wederpartij te verlangen voor al hetgeen Biotinella van de Wederpartij te vorderen heeft of zal krijgen. Indien de Wederpartij niet onverwijld aan een verzoek daartoe voldoet is Biotinella gerechtigd om, zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de levering van de Producten te weigeren, op te schorten, te onderbreken of te beëindigen. Hetzelfde geldt indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige andere verplichting jegens Biotinella. Biotinella zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige hieruit voortvloeiende schade, van welke aard dan ook.
 6. 8.6  Alle vorderingen van Biotinella worden onmiddellijk opeisbaar indien en zodra de Wederpartij surséance van betaling of faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt aan derden, of het beheer over zijn vermogensbestanddelen geheel of gedeeltelijk verliest door beslag of soortgelijke maatregelen. In die gevallen is Biotinella tevens gerechtigd om alle nog lopende Overeenkomsten

met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van

Biotinella op schadevergoeding.
8.7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van

zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

9. LEVERINGSTERMIJN

 1. 9.1  Levering vindt plaats op een door Biotinella opgegeven termijn. Indien voor de levering van de Producten een termijn is overeengekomen, is deze termijn slechts indicatief en niet te beschouwen als een fatale termijn.
 2. 9.2  Indien levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, dient de Wederpartij Biotinella schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Biotinella alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Producten te leveren. Biotinella is gerechtigd om de leveringstermijn te verlengen met maximaal 4 weken. Deze nieuwe leveringstermijn zal ingaan op de dag waarop Biotinella de schriftelijke ingebrekestelling van de Wederpartij heeft ontvangen, doch niet eerder dan na afloop van de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum
 3. 9.3  Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de Wederpartij opzet of grove schuld van Biotinella bewijst en in het geval de Wederpartij Biotinella schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 4. 9.4  Biotinella heeft te allen tijde het recht om de Producten in gedeelten te leveren, in het geval dit met de Wederpartij is overeengekomen of in het geval één complete levering niet mogelijk is gebleken door een overmachtssituatie.
 5. 9.5  De Wederpartij is verplicht om de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze zijn geleverd. Wanneer de Producten na het verstrijken van de leveringstermijn door Wederpartij niet zijn afgenomen, dan worden zij voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

10. LEVERING EN RISICO-OVERGANG

 1. 10.1  De Producten gelden als geleverd op het moment dat de Producten in de macht van de Wederpartij zijn gebracht (door middel van feitelijke overdracht, als de Wederpartij een Consument is) of op het moment dat de Wederpartij ter beschikking of ter hand worden gesteld, dan wel op het moment dat aan de Wederpartij is bevestigd dat de Producten ter levering gereedliggen op een overeengekomen locatie (als de Wederpartij een Bedrijf is), tenzij anders is overeengekomen.
 2. 10.2  De opslag van de te leveren Producten tot aan het tijdstip van levering geschiedt voor rekening en risico van Biotinella. Na het moment van levering worden de geleverde Producten voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen. Dit geldt ook in het geval de Wederpartij bij de levering weigert om de Producten af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of informatie die noodzakelijk zijn voor de levering. De voor levering bestemde Producten zullen worden opgeslagen, welke kosten voor rekening en risico van de Wederpartij komen.
 3. 10.3  De opslag van de Producten die door de Wederpartij ter beschikking of ter hand zijn gesteld aan Biotinella teneinde een bewerking of verwerking te ondergaan, geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij hierover expliciet andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 1. 10.4  Transport van de Producten zal steeds geschieden voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. 10.5  De Producten die onderwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in de macht van de Wederpartij brengen (als de Wederpartij een Consument is) of tot het tijdstip van het ter beschikking of ter hand stellen aan de Wederpartij (als de Wederpartij een Bedrijf is) voor rekening en risico van Biotinella. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten gaat op de Wederpartij over op het moment waarop de Producten aan de Wederpartij, of een door de Wederpartij aan te wijzen derde, ter beschikking staan of ter hand worden gesteld.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PRODUCT RECALL

 1. 11.1  Alle door Biotinella in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij geleverde Producten, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsels, ontwerptekeningen, modellen, mallen, informatiedragers, databestanden, films, micromontages en randapparatuur blijven het eigendom van Biotinella, ook als deze als aparte post in de aanbieding of op de factuur zijn vermeld.
 2. 11.2  De genoemde Producten mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven worden.
 3. 11.3  Biotinella heeft het recht om de in artikel 11.1 genoemde Producten zonder voorafgaande mededeling aan Wederpartij te vernietigen, indien gedurende 6 maanden na afronding van de uitvoering van de laatste Order geen nieuwe Orders heeft ontvangen waarbij deze Producten benodigd zijn.
 4. 11.4  Biotinella is gerechtigd alle aan de Wederpartij te leveren Producten en zaken die zij, uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft, onder haar te houden en de afgifte daarvan te weigeren c.q. op te schorten, tot het moment dat de Wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij/zij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Bewaring en opslag komen in dat geval voor rekening en risico van Wederpartij. Desgewenst dient de Wederpartij voor dit risico zelf een verzekering af te sluiten.
 5. 11.5  Door Biotinella aan de Wederpartij geleverde Producten blijven het eigendom van Biotinella tot het moment dat de Wederpartij al hetgeen waartoe hij/zij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, aan Biotinella heeft voldaan.
 6. 11.6  Indien de Wederpartij door Biotinella geleverde Producten, die eigendom van Biotinella zijn gebleven, heeft overgedragen aan derden, is de Wederpartij gehouden om op eerste verzoek van Biotinella haar vordering op genoemde derden tot zekerheid aan Biotinella over te dragen.
 7. 11.7  In het geval (door de leverancier van een Product) is vastgesteld dat het Product (mogelijk) onveilig is, heeft Biotinella het recht om het Product terug te roepen (dit wordt ook wel “product recall” of een “terughaalactie” genoemd). In het geval Biotinella een Product terugroept, zal zij dit schriftelijk communiceren met de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om het Product zo spoedig mogelijk terug te sturen naar Biotinella. Eventuele kosten met betrekking tot het terugsturen van het Product zal Biotinella vergoeden aan de Wederpartij. Het aankoopbedrag van het Product zal Biotinella terugbetalen aan de Wederpartij.

12. CONFORMITEIT

 1. 12.1  De Wederpartij dient de geleverde Producten onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen. Eventuele klachten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk bij Biotinella worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Wederpartij aanvaard.
 2. 12.2  Niet-zichtbare gebreken dient de Wederpartij (als Bedrijf) binnen 14 dagen na ontdekking daarvan in te dienen. Voor de Wederpartij (als Consument) geldt dat gebreken schriftelijk ingediend moeten worden binnen uiterlijk 2 maanden na de levering.
 3. 12.3  Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde Producten niet opgeschort.
 4. 12.4  Geringe afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen grond op voor klachten en kunnen derhalve geen aanleiding vormen voor korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. 12.5  Iedere garantieverplichting van Biotinella vervalt indien de Wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde Producten verricht of door derden laat verrichten, indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden is aangewend, indien de onderhoudsvoorschriften niet in acht zijn genomen, of indien de Producten niet op deugdelijke wijze zijn behandeld of onderhouden.

13. KOOP OP AFSTAND, RETOURNEREN EN RUILEN

Consumenten

 1. 13.1  Artikel 13.1 tot en met artikel 13.7 zijn alleen van toepassing op deWederpartij in de hoedanigheid van een Consument.
 2. 13.2  Koop op afstand is een Overeenkomst tussen Biotinella en de Wederpartij(Consument) waarbij bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website of een telefoon, en waarbij er geen fysiek contact plaatsvindt. Koop op afstand brengt een aantal rechten voor Consumenten met zich mee (niet voor Bedrijven), die hieronder worden toegelicht.
 3. 13.3  In het geval er sprake is van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht dat de Producten binnen 30 dagen worden geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn zijn overeengekomen.
 4. 13.4  In het geval er sprake is van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen, na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, te herroepen. Het is bij herroeping van de Overeenkomst niet mogelijk om het Product dat de Wederpartij wenst terug te sturen om te ruilen voor een ander Product. De Wederpartij zal dan een nieuwe Order moeten plaatsen.
 5. 13.5  De Wederpartij dient de Overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen (zoals omschreven in artikel 13.4). De Wederpartij kan hiervoor gebruik maken van een door Biotinella opgesteld herroepingsformulier, dat op haar website te vinden is. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn/haar herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht om de Producten binnen 14 dagen, nadat de Wederpartij Biotinella heeft meegedeeld dat hij/zij de Overeenkomst wil herroepen, terug te sturen naar Biotinella. De Producten moeten zich bij het terugsturen bevinden in dezelfde staat als waarin de Wederpartij de Producten heeft ontvangen en de Producten moeten in de originele verpakking worden teruggestuurd.
 6. 13.6  Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn/haar herroepingsrecht stort Biotinella uiterlijk binnen 14 dagen, na ontbinding van de

Overeenkomst (dat het gevolg is van de herroeping) het volledige aanbetaalde bedrag, inclusief de verzendkosten voor het terugsturen, terug op de rekening van de Wederpartij.

13.7 Na het verstrijken van 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst is herroeping van de Overeenkomst niet meer mogelijk. Het is, nadat de termijn voor herroeping van de Overeenkomst is verstreken, niet mogelijk om Producten te retourneren of om te ruilen voor een ander Product. Er vindt ook geen terugbetaling plaats.

Bedrijven
13.8 Artikel 13.8 tot en met 13.10 zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van een Bedrijf.
13.9 De Producten die Biotinella verkoopt zijn Producten die vanwege hun aard eenmaal geopend niet kunnen worden teruggezonden, omdat het voedingsmiddelen betreft die biologisch gecertificeerd zijn.

13.10 Het is voor de Wederpartij (Bedrijf) daarom niet mogelijk om de Producten te retourneren of om te ruilen voor een ander Product. Er vindt ook geen terugbetaling plaats.

14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. 14.1  Biotinella is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Biotinella. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: materiele schade aan de eigendommen van de Wederpartij, redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en de omvang van de schade, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade (voor zover die kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot een voorkoming of beperking van de schade) en redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek).
 2. 14.2  Biotinella is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen: gevolg- of bedrijfsschade, winst- of omzetderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
 3. 14.3  Biotinella is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Biotinella is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. 14.4  Iedere aansprakelijkheid van Biotinella is beperkt tot de factuurwaarde van het Product waardoor schade is ontstaan, exclusief btw, dan wel tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door Biotinella afgesloten verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Biotinella overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. 14.5  De Wederpartij dient de schade, waarvoor Biotinella aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen (tenzij het een Consument betreft: dan 2 maanden) na het ontstaan van de schade aan Biotinella te melden, een en ander of straffe van verval van enig recht op vergoeding van deze schade.
 6. 14.6  De Wederpartij is verantwoordelijk om de Producten op de juiste manier en in de juiste omstandigheden (zoals de temperatuur en de luchtvochtigheid) te bewaren, conform de gebruiksaanwijzing die bij het Product wordt geleverd en niet langer te bewaren dan op verpakking is aangegeven. Als het Product “kapot” gaat doordat de Wederpartij het Product niet conform hetgeen hierboven is beschreven bewaard (bijvoorbeeld als het Product beschimmeld raakt, verkleurd of een rare geur krijgt), is Biotinella daar niet voor aansprakelijk. In dit geval kan de Wederpartij ook geen beroep doen op een “product recall”, zoals omschreven in artikel 11.7.

15. OVERMACHT

 1. 15.1  Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan niet aan Biotinella worden toegerekend als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Biotinella kan dan een beroep doen op overmacht. In dit geval zijn partijen niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. 15.2  Onder overmacht wordt, in deze Algemene Voorwaarden, verstaan: naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Biotinella geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen niet kan nakomen.
 3. 15.3  In het geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht om de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enige schadevergoeding.
 4. 15.4  Bij blijvende overmacht hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

16. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. 16.1  Indien de Wederpartij niet, niet volledig, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die voor hem/haar uit de Overeenkomst voortvloeien, is de Wederpartij in verzuim en is Biotinella gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst met Wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. 16.2  Daarnaast is Biotinella gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten indien na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen of zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Biotinella kan worden gevergd.

16.3 Bij opschorting behoudt Biotinella haar recht op schadevergoeding.

 1. 16.4  Daarnaast is Biotinella gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden in het geval zich omstandigheden voordoen zoals omschreven in artikel 15.2, als de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt of geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of gedeelte van zijn/haar eigendom, de Wederpartij onder curatelewordt gesteld of de Wederpartij komt te overlijden.
 2. 16.5  Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke kennisgeving (vanBiotinella aan de Wederpartij), zonder rechterlijke tussenkomst.
 3. 16.6  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen vanBiotinella op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 4. 16.7  Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartijaansprakelijk voor de door Biotinella geleden schade.

17. VRIJWARING EN VERJARINGSTERMIJN

 1. 17.1  De Wederpartij vrijwaart Biotinella voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. 17.2  Indien Biotinella door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Biotinella zowel in als buiten rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Biotinella en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
 1. 17.3  Voor alle vorderingen jegens Biotinella en de door Biotinella (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.
 2. 17.4  Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij Biotinella ingelicht heeft over het gebrek van het geleverde Product.

18. AUTEURS- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. 18.1  Biotinella behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. 18.2  Biotinella behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

19.1 Biotinella handelt in overeenstemming met de huidige privacywet en -regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is).

19.2 De persoonsgegevens die de Wederpartij aan Biotinella verstrekt, zal Biotinella zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Biotinella zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

 1. 19.3  Biotinella mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.
 2. 19.4  Het is Biotinella niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. 19.5  De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. 19.6  De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 5. 19.7  De Wederpartij gaat akkoord dat Biotinella de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

20. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

20.1 Biotinella heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

20.2Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

20.3 Biotinella zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

20.4 De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

20.5 Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

21.1Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben en op alle rechtsbetrekkingen waarbij Biotinella partij is, is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de aanbieding of Overeenkomsten, die in onderling overleg tussen partijen of met tussenkomst van de geschillencommissie niet kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

22. DEPOT

 1. 22.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage onder nummer 81552963.
 2. 22.2  Bij verschil tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en een vertaling daarvan in een vreemde taal is de Nederlandse tekst steeds beslissend.
Go top